Wat verandert er voor u?

Bekijk wat er in 2018 voor u verandert in de eindloonregeling. 

De Anw-compensatie bij ABP ontstond toen de overheid de Algemene Weduwen– en wezenwet verving door de Algemene Nabestaandenwet. Deze wetswijziging kwam onder andere door veranderende maatschappelijke en politieke opvattingen over de rol en verantwoordelijkheid van partners.

Door de nieuwe voorwaarden van de wet kwamen er minder mensen in aanmerking voor een uitkering van de overheid. Met de Anw-compensatie 'repareerde' ABP dat gedeeltelijk.

Lang niet alle pensioenfondsen deden dat op deze manier. Vaak is er sprake van een vrijwillige verzekering naast het pensioen. Nu de Anw-compensatie wordt beëindigd, wil ABP daar uiteraard zorgvuldig mee omgaan.

Als u overlijdt kunnen uw partner en/of kinderen recht hebben op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Ontvangt uw partner nog geen AOW? En ontvangt uw partner geen of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering van de overheid? Dan vult ABP het nabestaandenpensioen in sommige situaties aan. We noemen dat een Anw-compensatie.

Anw-compensatie vervalt

In 2018 vervalt de Anw-compensatie. Als u ná 30 april 2018 overlijdt, komt uw partner niet meer in aanmerking voor Anw-compensatie van ABP. Eerst zou de Anw-compensatie per 1 februari worden afgeschaft. Deze verlenging geeft sociale partners (werkgeversorganisaties en vakbonden) meer tijd om met een oplossing te komen voor werknemers. U kunt bij uw werkgever navragen of er in uw geval sprake is van een oplossing waar u aan deel kunt nemen. Het verlengen van de huidige regeling geeft u ook meer tijd om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie. Zo kunt u beter bepalen of u zelf iets moet of wilt regelen als uw werkgever niets aanbiedt. Deze wijziging geldt niet voor nabestaanden die momenteel Anw-compensatie ontvangen. Zij blijven hun uitkering ontvangen volgens de huidige voorwaarden.

Aanvullend verzekeren

Als het nodig is, kunt u zelf iets regelen voor uw partner als aanvulling op het nabestaandenpensioen. Bijvoorbeeld het afsluiten van een nabestaandenverzekering. Een aantal werkgevers is nog in gesprek over een mogelijke sectorale oplossing. U kunt bij uw werkgever navragen of dit ook voor u geldt.

Uitzondering

Er geldt een uitzondering voor mensen die vóór 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor niet aanvullend kunnen verzekeren en voor mensen die zich niet kunnen verzekeren voor 1 mei 2018. Voor hun partner kan het recht op Anw-compensatie blijven bestaan volgens de oude voorwaarden. Deelnemers op wie deze situatie van toepassing is, kunnen telefonisch contact opnemen met ABP. Aan de hand van een beoordelingsformulier stellen we voor of na overlijden vast of uw partner alsnog in aanmerking kan komen voor Anw-compensatie.

Lees alles over het vervallen van de Anw-compensatie

Vanaf 2018 houdt uw partner recht op nabestaandenpensioen ongeacht het moment van uw overlijden. Dit geldt alleen voor pensioenopbouw vanaf 2018. Het nabestaandenpensioen wordt niet meer verlaagd bij (her)trouwen, geregistreerd partnerschap, samenwonen en partneraanmelding bij ABP.

Lees meer over het huidige nabestaandenpensioen voor uw partner

Het nabestaandenpensioen voor kinderen, loopt vanaf 1 januari 2018 door totdat zij 25 jaar worden. Dit was 21 jaar.

Lees meer over het huidige nabestaandenpensioen voor uw kinderen

De leeftijden die worden gebruikt rondom pensioen zijn: de pensioenleeftijd en de pensioenrekenleeftijd.

  • De pensioenleeftijd is 65 jaar. Dit is de leeftijd waarop u voor het eerst pensioen ontvangt.
  • De pensioenrekenleeftijd geeft aan op welke leeftijd het ouderdomspensioen wordt berekend. Doordat u op uw 65ste met pensioen gaat wordt uw pensioen omgerekend.

Vanaf 2018 wordt de pensioenrekenleeftijd aangepast. Deze gaat van 67 naar 68 jaar. Dit geldt alleen voor de pensioenopbouw vanaf 2018. De pensioenopbouw wordt vanaf 2018 lager. Uw opgebouwde pensioen vóór 2018 wijzigt niet. Het verhogen van de pensioenrekenleeftijd heeft geen invloed op uw AOW-leeftijd of pensioenleeftijd. Het verhogen van de pensioenrekenleeftijd hangt samen met het feit dat we steeds ouder worden.

Lees meer over levensverwachting

Over het nabestaandenpensioen dat u opbouwt vanaf 2018, ontvangt uw partner geen compensatie loonheffing meer. Tot 2018 kreeg uw partner een aanvulling ter compensatie van de premies AOW en Anw als hij of zij die betaalde via de loonheffing. De opgebouwde en lopende compensaties veranderen niet.

Als u een WW-uitkering krijgt, wordt uw pensioenopbouw vanaf 2018 verhoogd naar 50%. Tot 2018 was dit 37,5%.

Lees meer over de huidige pensioenopbouw tijdens WW

Over de jaren 2016 en 2017 werd de indexatie bepaald op basis van de stijging van de prijzen. Op verzoek van sociale partners is dit gewijzigd. Bouwde u pensioen op in 2016 en/of 2017 dan wordt de indexatie bepaald op basis van de stijging van de lonen en dus niet op basis van de prijsstijging.

Voor burgers geldt een andere pensioenregeling. Bekijk alle wijzigingen in 2018 voor de middelloonregeling.