Wat is er veranderd in 2018?

Bekijk wat er vanaf 2018 veranderd is in de middelloonregeling. 

De Anw-compensatie bij ABP ontstond toen de overheid de Algemene Weduwen– en wezenwet verving door de Algemene Nabestaandenwet. Deze wetswijziging kwam onder andere door veranderende maatschappelijke en politieke opvattingen over de rol en verantwoordelijkheid van partners.

Door de nieuwe voorwaarden van de wet kwamen er minder mensen in aanmerking voor een uitkering van de overheid. Met de Anw-compensatie 'repareerde' ABP dat gedeeltelijk.

Lang niet alle pensioenfondsen deden dat op deze manier. Vaak is er sprake van een vrijwillige verzekering naast het pensioen. Nu de Anw-compensatie wordt beëindigd, wil ABP daar uiteraard zorgvuldig mee omgaan. Daarom hebben alle ABP-deelnemers met een partner jonger dan de AOW-leeftijd hierover een (nieuws)brief van ons ontvangen.

Als u overlijdt kunnen uw partner en/of kinderen recht hebben op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Ontvangt uw partner nog geen AOW? En ontvangt uw partner geen of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering van de overheid? Dan vult ABP het nabestaandenpensioen in sommige situaties aan. We noemen dat een Anw-compensatie.

Anw-compensatie vervalt

In 2018 vervalt de Anw-compensatie. Als u ná 30 april 2018 overlijdt, komt uw partner niet meer in aanmerking komen voor Anw-compensatie van ABP. Eerst zou de Anw-compensatie per 1 februari worden afgeschaft. Deze verlenging geeft sociale partners (werkgeversorganisaties en vakbonden) meer tijd om met een oplossing te komen voor werknemers. U kunt bij uw werkgever navragen of er in uw geval sprake is van een oplossing waar u aan deel kunt nemen. Het verlengen van de huidige regeling geeft u ook meer tijd om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie. Zo kunt u beter bepalen of u zelf iets moet of wilt regelen als uw werkgever niets aanbiedt. Deze wijziging geldt niet voor nabestaanden die momenteel Anw-compensatie ontvangen. Zij blijven hun uitkering ontvangen volgens de huidige voorwaarden.

Aanvullend verzekeren

Als het nodig is, kunt u zelf iets regelen voor uw partner als aanvulling op het nabestaandenpensioen. Bijvoorbeeld het afsluiten van een nabestaandenverzekering. Een aantal werkgevers is nog in gesprek over een mogelijke sectorale oplossing. U kunt bij uw werkgever navragen of dit ook voor u geldt. Bouwt u nog pensioen op? Dan wordt uw nabestaandenpensioen vanaf 1 januari hoger. Lees meer onder het tabblad 'Nabestaandenpensioen'. 

Uitzondering

Voor mensen die vóór 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor niet aanvullend kunnen verzekeren. En voor mensen die zich niet kunnen verzekeren voor 1 mei 2018 geldt een uitzondering. Voor hun partner kan het recht op Anw-compensatie blijven bestaan volgens de oude voorwaarden. Deelnemers op wie deze situatie van toepassing is, kunnen telefonisch contact opnemen met ABP. Aan de hand van een beoordelingsformulier stellen we voor of na overlijden vast of uw partner alsnog in aanmerking kan komen voor Anw-compensatie.

Lees meer over de uitzonderingsregeling voor Anw-comensatie vanaf 1 mei

Vanaf 2018 bouwt u 70% nabestaandenpensioen op van uw ouderdomspensioen. Hierdoor is er geen verschil meer in de opbouw van het nabestaandenpensioen als u voor of na 67 jaar overlijdt. Vanaf 2018 houdt uw partner recht op nabestaandenpensioen ongeacht het moment van uw overlijden. Ook als u geen pensioen meer opbouwt bij ABP. Het nabestaandenpensioen wordt niet meer verlaagd bij (her)trouwen, geregistreerd partnerschap, samenwonen en partneraanmelding bij ABP.

Het nabestaandenpensioen voor kinderen, dat ingaat vanaf 2018, loopt door totdat zij 25 jaar worden. Dit was 21 jaar.

Het nabestaandenpensioen dat u voor uw kind vanaf 2018 opbouwt, wordt verhoogd van 10% naar 14% van het ouderdomspensioen dat u zou ontvangen als u tot uw AOW-leeftijd bij ABP pensioen opbouwt. Deze opbouw wordt twee keer zo hoog (28%) als uw kind geen verzorger heeft. De lopende uitkeringen veranderen niet.

De leeftijden die worden gebruikt rondom pensioen zijn: de AOW-leeftijd, de pensioenrekenleeftijd en de pensioenleeftijd.

  • De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop u voor het eerst AOW ontvangt.
  • De pensioenrekenleeftijd geeft aan op welke leeftijd het ouderdomspensioen wordt berekend. Als u niet op de pensioenrekenleeftijd met pensioen gaat dan wordt uw pensioen omgerekend.
  • De pensioenleeftijd is de leeftijd waarop u daadwerkelijk met pensioen gaat bij ABP. U kunt vanaf uw 60ste zelf kiezen wanneer u met pensioen gaat.

Vanaf 2018 wordt de pensioenrekenleeftijd aangepast. Deze gaat van 67 naar 68 jaar. Dit geldt alleen voor de pensioenopbouw vanaf 2018. De pensioenopbouw wordt vanaf 2018 lager. Uw opgebouwde pensioen vóór 2018 wijzigt niet. Het verhogen van de pensioenrekenleeftijd heeft geen invloed op uw AOW-leeftijd of pensioenleeftijd. U kiest nog steeds zelf wanneer u met pensioen gaat. Het verhogen van de pensioenrekenleeftijd hangt samen met het feit dat we steeds ouder worden.

Lees meer over levensverwachting

Over het nabestaandenpensioen dat u opbouwt vanaf 2018 ontvangt u geen compensatie loonheffing meer. De opgebouwde en lopende compensaties veranderen niet.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt gebaseerd op het UWV dagloon, waar ook de WIA-uitkering op is gebaseerd. Dit arbeidsongeschiktheidspensioen is gebaseerd op het gedeelte dat de deelnemer arbeidsongeschikt is. Eventuele neveninkomsten hebben geen invloed meer op de berekening van het arbeidsongeschiktheidspensioen. Lopende uitkeringen veranderen niet.

Als u een WW-uitkering krijgt, bouwt u nog 50% pensioen op.